Tekniska analyser med Elliott Wave Theory på de globala finansmarknaderna

Villkor för kostnadsfri provprenumeration.

Dessa villkor har uppdaterats och gäller från och med 2017-06-19. Dessa villkor gäller både privatkunder och företagskunder. Användningen av ordet "vi" avser företaget EWT Investing och all personal. I texten avser termerna "prenumeration" och "abonnemang" och deras derivat samma sak.

---

1. Prenumeration hos EWT Investing.
1.1 Övergripande beskrivning av tjänsten prenumeration hos EWT Investing.
Prenumerationen innebär att prenumeranten får ett användarkonto med ett specifikt användarnamn och ett lösenord vilket möjliggör inloggning på hemsidan för EWT Investing. Efter inloggning har abonnenten tillgång till:
1) Tillgång till sektionen Börsanalyser på hemsidan, där analyser av index (vanligen OMXSPI och S&P500) läggs upp dagligen.
2) En guide till Teknisk Analys, uppdelad i 8 sektioner.
3) Kontinuerliga intra-dag-uppdateringar av framför allt OMXSPI och S&P500, mellan 1 till 3 om dagen.

I konsumentrelation gäller ångerrätt vid online-beställningar, vilket gör att beställaren har rätt att ångra/radera en beställning upp till 14 dagar efter att den är gjord. Observera att nedräkningen av kundens 14 dagar med avbeställningsrätt påbörjas redan vid aktiveringen av de kostnadsfria provdagarna. Det enda undantaget då ångerrätten inte gäller (inte ens via kostnadsfria provdagar) finns detaljerat i sektion 2.1.

EWT Investing anser att de 30 kostnadsfria provadagar som vi erbjuder alla kunder enligt avsnitt 1.4, utgör ångerrättstiden. Med andra ord, ångerrätten utgörs av de 30 kostnadsfria provdagar. Självklart har kunden rätt att avbryta kvarstående abbonemangstid och få tillbaka del av inbetalat belopp som motsvarar kvarstående tid om EWT Investing fallerar i våra åtaganden, eller bedömer att vi av olika skäl inte längre kan tillhandahålla de tjänster som vi utlovade vid starten av kundens abbonemang.

1.2 Regler för hur abonnemang för privatkunder får och inte får användas.
Dessa regler gäller även för den kostnadsfria provperioden.
Varje abonnemang är personligt och får inte delas med andra personer. Det enda undantaget är att samtliga medlemmar i ett hushåll får använda sig av ett och samma abonnemang. Personer utanför kundens hushåll får inte använda sig av kundens abonnemang. Kunden har normalt sett rätt att använda abonnemanget från andra datorer än hemdatorn - exempelvis är det normalt sett tillåtet att använda datorer på arbetsplatsen, internetkaféer och liknande för att logga in på hemsidan för EWT Investing.
EWT Investing använder i normalfallet inte någon spårning av dataströmmen för ett användarnamn, men vi förbehåller oss rätten att påbörja dataspårning utan att först meddela användaren då misstanke om otillåten användning av abonnemanget föreligger. EWT Investing förbehåller sig också rätten att använda vilken typ av dataspårningsmetod som helst, samt att modifiera log-in systemet för att förhindra otillbörlig åtkomst av våra tjänster.
Det är inte tillåtet att dela (att flera personer [och/eller företag] använder samma användarnamn och lösenord) ett abonnemang på flera personer - såvida inte samtliga personer som delar på abonnemanget tillhör samma hushåll.
Det är inte tillåtet för en privatkund att använda informationen från EWT Investing för att hantera ett företags finanser och investeringar. Företag som vill använda vår information skall ha ett företagsabonnemang.
Upphovsrätten för allt material på hemsidan för EWT Investing tillhör EWT Investing eller andra angivna företag och/eller privatpersoner. Allmän information (exempelvis i sektionen Ordlista & Förklaringar) är dock ej upphovsrättsskyddad, såvida inte annat anges.
Det är inte tillåtet för ett företag att i något syfte använda någon information från hemsidan för EWT Investing utan att ha ett företagsabonnemang hos EWT Investing. Företagskunder har olika rättigheter att använda informationen från hemsidan för EWT Investing - rättigheterna baseras på vilket abonnemang företagskunden har - se separat sektion. Privatpersoner får inte heller sälja information från EWT Investing till något företag eller andra privatpersoner - även om de (säljaren) innehar ett abonnemang hos EWT Investing. Samtliga brott mot dessa bestämmelser anmäls omedelbart (och eventuellt) utan förvarning till svenska polismyndigheten.
Om misstanke uppstår om att en kund/användare använder abonnemanget på otillåtet sätt förbehåller EWT Investing sig rätten att omedelbart frysa eller avbryta abonnemanget, för att sedan (eventuellt) vidta ytterligare åtgärder.
Om EWT Investing anser att brott mot någon regel i denna villkorsdeklaration har begåtts så utreds detta av myndigheter enligt svensk lag (förutom om svensk lag anger att annan lag skall gälla). Om någon felaktig användning inte förelåg återupptas kundens abonnemang som tidigare. Någon ersättning för samtliga eventuella skador/problem som kan ha uppstått på grund av den temporära förlusten av åtkomst till de tjänster som EWT Investing erbjuder, betalas inte ut.

1.3 Generella regler för hur abonnemang för företagskunder får och inte får användas.
Dessa regler gäller även för den kostnadsfria provperioden.
Varje abonnemang är personligt för såväl fysiska som juridiska personer, och får inte delas med andra personer. Samtliga personer som på företagets uppdrag hanterar företagets finanser, investeringar eller annan finansiell verksamhet har dock rätt att för företagets syften använda företagets abonnemang och inhämta information hos EWT Investing.
Personer som inte är involverade i den finansiella verksamheten hos företagskunden får inte använda sig av företagets abonnemang. Företagskunden har rätt att logga in från flera olika datorer på företaget - men vi göra kunden uppmärksam på att samtidig inloggning via flera datorer på EWT Investing's hemsida inte fungerar.
EWT Investing använder i normalfallet inte någon aktiv spårning av dataströmmen för ett användarnamn, men vi förbehåller oss rätten att påbörja dataspårning utan att först meddela användaren då misstanke om otillåten användning av abonnemanget föreligger. EWT Investing förbehåller sig också rätten att använda vilken typ av dataspårningsmetod som helst, samt att modifiera log-in systemet för att förhindra otillbörlig åtkomst av våra tjänster.
Det är inte tillåtet att dela (att flera företag [och/eller privatpersoner] använder samma användarnamn och lösenord) ett abonnemang på flera företag.
Företagskunder får endast använda vår information för att direkt förvalta privatpersoners värdepapper eller finansiella instrument om de har ett 'Abonnemang för finansiella rådgivare' eller ett 'Abonnemang för fondförvaltare'. Dessa abonnemang är dyrare eftersom finansiella rådgivare eller fondförvaltare helt eller delvis är konkurrenter till EWT Investing.
Upphovsrätten för allt material på hemsidan för EWT Investing tillhör EWT Investing eller andra angivna företag och/eller privatpersoner. Allmän information (exempelvis i sektionen Ordlista & Förklaringar) är dock ej upphovsrättsskyddad, såvida inte annat anges.
Det är inte tillåtet för företag att i något syfte använda någon information från hemsidan för EWT Investing utan ett företagskonto hos EWT Investing. Företagskunder har olika rättigheter att använda informationen från hemsidan för EWT Investing. Företag får inte sälja vår information till företag eller privatpersoner - även om de (säljaren) innehar ett användarkonto hos EWT Investing. Samtliga brott mot dessa bestämmelser anmäls omedelbart (och eventuellt) utan förvarning till svenska polismyndigheten.
Om misstanke uppstår om att en kund/användare använder abonnemanget på otillåtet sätt förbehåller EWT Investing sig rätten att omedelbart frysa eller avbryta abonnemanget, för att sedan (eventuellt) vidta ytterligare åtgärder.
Om EWT Investing anser att brott mot någon regel i denna villkorsdeklaration har begåtts så utreds detta av myndigheter enligt svensk lag (förutom om svensk lag anger att annan lag skall gälla). Om någon felaktig användning inte förelåg återupptas kundens abonnemang som tidigare. Någon ersättning för samtliga eventuella skador/problem som kan ha uppstått på grund av den temporära förlusten av åtkomst till de tjänster som EWT Investing erbjuder, betalas inte ut.
1.3.1 Regler för Abonnemang för egen förvaltning av företagets kapital.
En företagskund som har tecknat ett 'Abonnemang för egen förvaltning av företagets kapital' har rätt att använda informationen på vår hemsida för att fatta placeringsbeslut gällande företagets kapital. I detta arbete får ett obegränsat antal av företagets anställda använda företagets användarkonto - såvida hantering av företagets finanser ingår i de(n) anställdas(-es) normala arbetsuppgifter.
Företag som tillhandahåller tjänster inom finansiell rådgivning eller (extern) fondförvaltning eller dylika finansiella tjänster har inte rätt att teckna denna abonnemangsform. Notera att om företagets fondförvaltning eller finansiella rådgivning är intern (exempelvis till anställda) eller om fond- och kapitalförvaltning är intern så är företaget godkänt för detta abonnemang.
1.3.2 Regler för Abonnemang för finansiella rådgivare (och rådgivningsföretag).
En företagskund som har tecknat ett 'Abonnemang för finansiella rådgivare' har rätt att använda informationen på vår hemsida för att 1) fatta placeringsbeslut gällande företagets kapital samt 2) använda informationen från vår hemsida för att ge finansiell rådgivning till sina privat- och/eller företagskunder samt 3) använda informationen från vår hemsida för att fatta investeringsbeslut på uppdrag av de egna privat- och/eller företagskunderna, dock ej fondförvaltning. I arbetet med någon eller samtliga av de föregående punkterna får ett obegränsat antal av företagets anställda använda företagets användarkonto - såvida hantering av företagets finanser och/eller finansiella verksamhet och/eller tillhandahållandet av tjänster som räknas in under finansiell rådgivning ingår i de(n) anställdas(-es) normala arbetsuppgifter.
1.3.3 Regler för Abonnemang för fondförvaltare (och fondförvaltningsföretag).
En företagskund som har tecknat ett 'Abonnemang för fondförvaltare' har rätt att använda informationen på vår hemsida för att 1) fatta placeringsbeslut gällande företagets kapital (i denna villkorsdeklaration exkluderas samtligt kapital som privata investerare har tillfört företaget) samt 2) använda informationen från vår hemsida för att ge finansiell rådgivning till sina privat- och/eller företagskunder samt 3) använda informationen från vår hemsida för att fatta investeringsbeslut på uppdrag av de egna privat- och/eller företagskunderna, dock ej fondförvaltning samt 4) för att förvalta fonder som företaget bedriver. All användning av vår information skall i fondförvaltningssammanhang användas enligt svensk lag och på ett av Finansinspektionen godkänt sätt. I arbetet med någon eller samtliga av de föregående punkterna får ett obegränsat antal av företagets anställda använda företagets användarkonto - såvida hantering av företagets finanser och/eller finansiella verksamhet och/eller tillhandahållandet av tjänster som räknas in under finansiell rådgivning och/eller intern (företagets eget kapital) och extern (kapital från andra juridiska eller fysiska personer) fondförvaltning ingår i de(n) anställdas(-es) normala arbetsuppgifter.

1.4 Bestämmelser för kostnadsfri provtid.
EWT Investing delar ut 30 dagars kostnadsfri provtid för alla kunder som är intresserade, eftersom det annars är svårt för kunder att bestämma huruvida de är intresserade och kan ha nytta av tjänsterna som ingår i abonnemanget. Samtliga intresserade kunder får 30 dagars gratis provtid (vid beställning eller förfrågan om gratis provtid) förutom om något av nedanstående föreligger:
Gäller endast privatkunder: - Kunden har tidigare fått en 30 dagars provtid och sedan inte beställt och fullföljt en betald abonnemangsperiod på antingen 3 månader, 6 månader eller 12 månader.
Gäller endast företagskunder: - Kunden har tidigare fått en 30 dagars provtid och sedan inte beställt och fullföljt en betald abonnemangsperiod för företag, bland de tre former som finns att välja på för företagskunder.
Gäller endast privatkunder: - Kunden har tidigare fått en 30 dagars provtid och har sedan inte beställt en abonnemangsperiod på antingen 3 månader, 6 månader eller 12 månader.
Gäller endast företagskunder: - Kunden har tidigare fått en 30 dagars provtid och har sedan inte beställt någon av de tre abonnemangsformerna som finns för företagskunder.

---

2. Betalningsvillkor.
2.1 Ångerrätt vid beställning.

Samtliga abonnemang konfigureras särskilt åt kunden (av EWT Investing), vilket är en anledning till att vanlig ångerrätt inte gäller vid köp. De 30 kostnadsfria dagarna som en intresserad kund kan få (enligt avsnitt 1.4) gäller som ångerrätt - dvs. en kund som beställer ett medlemskap av EWT Investing har accepterat att den lagstadgade ångerrätten inte gäller då kunden redan har utnyttjat 30 dagars fri åtkomst. Denna bestämmelse finns för att förhindra att kunder utnyttjar systemet och beställer ett medlemskap för att sedan efter 30 dagar ångra det, och sedan upprepa processen då och då (när man behöver information för att investera).
De 30 kostnadsfria dagarna börjar nedräknas först dagen efter att mailsystemet på EWT Investing har skickat uppgifter om kundens användarkonto till kundens angivna e-mail. De 30 kostnadsfria dagarna räknas alltså som slut efter att 30 hela dygn har passerat.
Exempel 1: Kund A har inte tidigare erhållit ett medlemskap med kostnadsfria provdagar. Kund A beställer ett medlemskap, men ångrar sig efter 10 dagar och meddelar EWT Investing innan de 30 kostnadsfria provdygnen har passerat. Beställningen från kund A annuleras då och kunden är inte betalningsskyldig.
Exempel 2: Kund B har inte tidigare erhållit ett medlemskap med kostnadsfria provdagar. Kund B beställer ett medlemskap, ångrar sig efter 10 dagar, men glömmer att avbeställa tjänsten inom de 30 kostnadsfria provdygnen. Beställningen från kund B går då igenom och kund B är betalningsskyldig.
Exempel 3: Kund C har tidigare erhållit ett medlemskap med kostnadsfria provdagar, men valde att inte beställa tjänsten vid det tillfället. Kund C beställer nu ånyo ett medlemskap - väl medveten om att han/hon inte har 30 kostnadsfria provdagar och inte heller någon ångerrätt. Således går beställningen genom direkt och kund C blir omedelbart betalningsskyldig.

Om 365 dagar har passerat efter senaste kostnadsfria provperioden kan en ny sådan erhållas och kunden har därmed ånyo 30 dagars avbeställningsrätt på samtliga typer av medlemskap.

En kund kan inte välja att dela upp den kostnadsfria provperioden i mindre delar än 30 dagar. Hela provperioden måste alltså avverkas i en följd. Notera att den kostnadsfria provperioden alltid tar bort ångerrätten, oavsett längden - således kan en kund avbeställa sin provperiod efter i princip hur kort tid som helst och alltid gå miste om ångerrätten.

2.2 Inbetalning av abonnemangskostnaden. (Gäller inte för kostnadsfri provtid.)
Hela abonnemangskostnaden ska i normalfallet inbetalas vid ett och samma tillfälle. Om delbetalning önskas måste denna ansökan ske via ett e-mail till info@ewtinvesting.se.

För närvarande kan kunden endast betala meddelst banköverföring till vårt BankGiro. I dagsläget tar EWT Investing inte ut någon avgift för fakturahanteringen. I dagsläget tar EWT Investing inte ut någon avgift för uppläggningsarbetet.

Om inbetalningen är försenad kan kundens användarkonto omedelbart frysas, se sektion 2.3.

2.3 Försenad inbetalning av abonnemangskostnaden. (Gäller inte för kostnadsfri provtid.)
EWT Investing förbehåller sig rätten att vid försenad inbetalning av abonnemangskostnaden frysa (deaktiveras) abonnemanget. Detta innebär att kunden inte längre kan logga in, men kundens användarnamn och uppgifter sparas i våra databaser för att snabbt kunna aktiveras då abonnemangsavgiften betalas in. Observera att nedräkningen av kvarstående tid på abonnemanget fryses också, så kunden förlorar inte några dagar på abonnemanget då det är deaktiverat.

Vid dröjsmål med inbetalningen 10 dagar efter förfallodatum utgår utan varsel dröjsmålsränta från förfallodagen, enligt lag. En påminnelseavgift på 100 SEK läggs till varje räntenota.

EWT Investing förbehåller sig rätten att överlåta fodringar till tredje part.

2.4. Förlängning av medlemskapabonnemang. (Gäller inte för kostnadsfri provtid.)
En ny faktura skickas ut när det är 15 dagar kvar på kundens medlemskap. Om kunden inte vill förlänga medlemskapet så ska kunden skriftligen eller via e-post göra EWT Investing uppmärksamt på detta innan den nya medlemskapsperioden påbörjas. Om kunden inte informerar EWT Investing om att man inte vill förlänga medlemskapet inom 10 dagar efter att den nya medlemskapsperioden har påbörjats så är kunden betalningsskyldig och en ny abonnemangsperiod påbörjas.

EWT Investing antar alltid att kunden vill ha samma längd på medlemskapet som tidigare, och skickar detta alternativ i fakturan. Om kunden vill ha en annan längd på medlemskapet bör detta meddelas genom ett e-brev till info@ewtinvesting.se, där kunden anger vilket medlemskap som önskas istället.

---

3. Dataleveranser och externa leverantörer av data.
De externa dataleverantörer som EWT Investing anlitar kan inte hållas ansvariga för de analyser som EWT Investing gör med datan från respektive leverantör. EWT Investing adderar bland annat markeringar, bokstäver, siffror och förklarande text till den externa datan - och dessa additioner klassas som analys (i meningen ovan).

Diagram (med analyser) som skapas av program som EWT Investing använder är copyrightskyddade och upphovsrätten för analyserna tillhör EWT Investing. Samtliga detaljer (som inte har med diagramdata och analys att göra) i diagrammet som skapas av mjukvaran är copyrightskyddat och upphovsrätten tillhör respektive mjukvaruföretag.

EWT Investing vill göra kunden uppmärksam på att: 1) leverans av indexdata kan upphöra, 2) leverans av aktiedata kan upphöra - sådana händelser är utanför vår kontroll.

Om EWT Investing förlorar dataleveranser för mer än 35% av indexen och aktierna som löpande analyseras i sektionen "Teknisk Analys" på hemsidan, så räknar EWT Investing inte ned några dagar på något abonnemang för alla kunder, fram till dess att EWT Investing har ordnat nya dataleveranser och/eller nya dataleverantörer, då nedräkningen av kunders abonnemang fortsätter som vanligt. Så fort EWT Investing ånyo har kapacitet att löpande analysera 65% eller mer av indexen och aktierna i sektionen "Teknisk Analys" på hemsidan återupptas nedräkningen av kundernas abonnemang. Vi vill också göra kunden uppmärksam på att ingen av de dataleverantörer vi har i dagsläget tar betalt per objekt (aktie eller index eller valutapar) - således finns det ingen ekonomisk vinst för EWT Investing med att hela tiden ligga på precis över 65% i dataleveranser.

---

4. Allmän information om handel med finansiella instrument och värdepapper.
EWT Investing vill göra kunden uppmärksam på en del aspekter av handel med finansiella instrument och värdepapper i allmänhet.
1. Handel med finansiella instrument och värdepapper innebär alltid ett risktagande - det finns inga garantier för att ditt investeringskapital kommer att vare sig öka i värde, minska i värde eller vara oförändrat över tiden.
2. EWT Investing rekommenderar kunder att glömma bort termen "fondsparande" som många banker och andra finansiella institutioner använder sig av. Den korrekta termen är "fondinvesterande" eller "fondrisktagande" . EWT Investing rekommenderar kunden att inte låta sig invaggas i falsk säkerhet och tro att namnet på en investeringsform indikerar dess verkliga funktion eller beteende. Detsamma gäller andra former av "sparande". Tekniskt och teoretiskt sett är inte ens en ett bankkonto 100%-igt säkert.
3. EWT Investing rekommenderar kunder att inte riskera kapital de inte har råd att förlora.
4. EWT Investing rekommenderar kunder att vara försiktiga med att handla med lånade pengar, eller att belåna sin depå för handel. Det kan vara lönsamt om man vet vad man gör, men risken är högre.
5. EWT Investing rekommenderar kunden att alltid ha alla applikabla skatter, courtage och andra avgifter i åtanke vid värdepappershandel - och speciellt då kunden beräknar en eventuell vinst vid investering.

EWT Investing vill också göra kunden uppmärksam på vår ansvarsfriskrivning (disclaimer):
Disclaimer: Samtlig information som tillhandahålls på någon av EWT Investing's internetdomäner och hemsidor utgör varken rådgivning eller rekommendationer utan har endast ett upplysande och utbildande syfte. Om någon information som EWT Investing tillhandahåller (i vilket sammanhang som helst) används som grund för ett investeringsbeslut, så sker det investeringsbeslutet och därpå följande handlingar på Läsarens (en person som besöker hemsidan) egen risk. Läsaren bör vara medveten om att handel med finansiella instrument alltid innebär ett risktagande. Ditt investeringskapital kan såväl öka som minska i värde och det finns inga som helst garantier för att du får tillbaka det investerade kapitalet.
EWT Investing kan inte heller garantera eller ta ansvar för att någon information som vi tillhandahåller är korrekt - dock är vår ambition att ge er det absolut bästa vi kan prestera och att öka vår kapacitet och vår kunskap kontinuerligt.

---

5. Allmänt.
5.1 Beställarens/abonnemangsinnehavarens ålder.

För att få teckna och inneha ett abonnemang hos EWT Investing krävs det att beställaren är myndig. EWT Investing gör dock ingen aktiv kontroll av beställarens ålder utan anledning.

EWT Investing tar överhuvudtaget inget ansvar för investeringsbeslut som har tagits med stöd av information som vi har levererat, och detta gäller oavsett beslutsfattarens/investerarens ålder.

5.2 Användning av kunduppgifter.
Kunden hamnar automatiskt i vår e-maillista då ett abonnemang beställs. Notera att EWT Investing inte tar bort kunden ur e-maillistan vid en avbeställning - kunden skall själv göra EWT Investing uppmärksamt på att kunden inte vill vara kvar i e-maillistan.
Övriga kunduppgifter lagras i en av våra databaser, dock inte på vår server, utan på en så kallad 'developer's station'.
Kunduppgifterna skänkes/lämnas/säljs aldrig vidare till tredje part, såvida inte tredje part har en lagstadgad rätt att ta del av uppgifterna (i princip endast myndigheter). Om sådan förfrågan skulle komma från tredje part så kommer MarketScience.Se att söka kundens explicita tillstånd att lämna ut uppgifterna, det enda undantaget som sagt om tredje part är en myndighet med stöd av svensk lagstiftning.

5.3 Support.
EWT Investing tillhandahåller endast support via e-mail. Adressen som används för supportärenden är för närvarande info@ewtinvesting.se. EWT Investing lämnar inte någon längsta svarstid, men vi arbetar skyndsamt för att lösa alla problem.

5.4. Semesteruppehåll och ledighet.
EWT Investing arbetar normalt sett utan hänsyn till vanliga helgdagar. Personalen på EWT Investing kan dock ta ut semester när som helst under året. Om personal som är involverad i analyserna tar ledigt så förlängs kundernas abonnemang automatiskt för att kompensera för bortfallet av nya analyser under semesterperioden.

EWT Investing eftersträvar att alltid i god tid meddela kunder om semesterperiod längre än 3 dagar. Detta gäller dock inte då personalen måste ta ledigt på grund av oförutsedda händelser som olycksfall eller andra personliga skäl. Kundens abonnemang förlängs naturligtvis med längden på frånvaroperioden - om frånvaron påverkar uppdateringen av de löpande analyserna.

Vid abonnemangsslut sker avrundning uppåt till kundens fördel.
Exempel: Abonnemanget som kund A har tar slut om 5 dagar. Under abonnemangstiden har EWT Investing haft 10 och ½ lediga dagar. Tillägget till abonnemanget blir således 11 dagar.

5.5 Tidpunkt för analysuppdateringar.
Tidpunkten för analysuppdateringar är för närvarande inte fastställd, på grund av ändrade arbetsförhållanden.

5.6 Överlåtelse.
Vid tillfälle av försäljning eller annan överlåtelse av alla eller väsentliga delar av EWT Investing’s aktiviteter eller aktiver, är EWT Investing berättigat att helt eller delvist överlåta kundens abonnemang samt EWT Investing's rättigheter och förpliktelser i enlighet med dessa affärsvillkor till tredjepart utan kundens samtycke.

5.7 Ändring av villkoren för tjänsten Abonnemang på Teknisk Analys.
Dessa affärsvillkor kan ändras av EWT Investing med ett varsel på 0 dagar.

5.8 Fel hos tredjepart och force majeure.
Utöver ovannämnda är EWT Investing aldrig ersättningsskyldigt vid tillfälle av att avbrytelser, driftstörningar, fel, skador m.m. har orsakats av förhållande som är utanför EWT Investing’s kontroll härunder även blixtnedslag, översvämningar, brand, strejk, krig, terror, arbetsnedläggelse och lockout (härunder även EWT Investing's egna medarbetare), överbelastning av nätet, fel i andras nätverk, fel hos tredjepart, systemkrasch, andra force majeure incidenter m.m.

5.9 Lagval och domsrätt.
Eventuella tvister och oöverensstämmande skall avgöras vid vanlig svensk domstol enligt svensk lag (med undantag för svensk lags regler om lagval).

Följ EWT Investing på Twitter & Facebook:

Realtidsverifiering av hemsidans SSL-certifikat:
SSL Certificates

Disclaimer del #1: All information som tillhandahålls på denna hemsida eller på någon annan av EWT Investings internetdomäner och hemsidor utgör varken rådgivning eller rekommendationer utan har endast ett upplysande och utbildande syfte. Om någon information som EWT Investing tillhandahåller (i vilket sammanhang som helst) används som grund för ett investeringsbeslut, så sker det investeringsbeslutet och därpå följande handlingar på Läsarens (en person som besöker hemsidan/-orna) egen risk. Läsaren bör vara medveten om att handel med finansiella instrument alltid innebär ett risktagande. Ditt investeringskapital kan såväl öka som minska i värde och det finns inga som helst garantier för att du får tillbaka det investerade kapitalet. EWT Investing kan inte heller garantera eller ta ansvar för att någon information som vi tillhandahåller är korrekt - dock är vår ambition att ge er det absolut bästa vi kan prestera och att öka vår kapacitet och vår kunskap kontinuerligt.

Disclaimer del #2: För att få ta del av informationen på vå hemsidor så MÅSTE du även acceptera att personerna som publicerar information på EWT Investing:s olika hemsidor och andra informationskanaler såsom ALLA sociala medier och epostkommunikation, är aktiva traders, som kan tjäna pengar på att marknaderna rör sig på ett visst sätt och på att du som läsare agerar på ett visst sätt. Normalt sett handlar vi i linje med våra analyser, mer eller mindre, men på grund av att marknaderna ibland uppvisar tvära kast och att vi kan tvingas ändra uppfattning i all hast under handelsdagen, så kan det bli så att vi ibland handlar mot någonting vi tidigare har meddelat i någon form - detta är dock ingenting vi strävar efter att göra och vi analyserar därmed mycket sällan aktier eller andra finansiella instrument med låg omsättning och som kan svänga kraftigt hit och dit, för att i görligaste mån undvika den här typen av konflikterade situationer. Kolla ALLTID tid för publicering av ett visst inlägg om en viss marknad/finansiellt instrument för att se vår senast publicerade uppfattning, och ha ALLTID i åtanke att vi inte i realtid hinner eller kan telegrafera vad vi anser om en viss marknad eller ett visst finansiellt instrument som vi är aktiva i. Kom ihåg att på finansmarknaderna är det alltid alla mot alla, vare sig man har en fientlig eller vänlig disposition gentemot andra aktörer.

©2005-2018 EWT Investing