Tekniska analyser med Elliott Wave Theory på de globala finansmarknaderna

5. Tekniska Indikatorer.

Senast uppdaterad: 2010-05-25, 18:27.

Tekniska Indikatorer - Matematisk hjälp.

Tekniska indikatorer är matematiska formler och beräkningar som oftast görs på prisdata, eller ibland på deriveringar av prisdata. Det råder delade meningar bland tekniska analytiker och traders om hur många deriveringar man ska tillåta på priset. Exempelvis, ett glidande medelvärde är endast en derivering av prisdatan, medan MACD (Moving Average Convergence/Divergence) är en derivering av två medelvärden, och alltså är ytterligare ett steg från prisdatan. Personligen använder jag gladeligen alla metoder och indikatorer som hjälper mig att göra korrekta analyser och tjäna pengar.

Det här är inte avsett att vara en komplett guide över alla tekniska indikatorer som finns. De indikatorer och verktyg som jag tar upp är MA, RSI, MACD, Stochastic och Bollinger Band.

Moving Average (MA) - Glidande Medelvärde.

Fig. 01 - Moving Averages (MA).

Glidande medelvärden heter "Moving Averages" på engelska, och vi använder termen MA i våra analyser. Ett MA måste som minst vara beräknat på 2 handelsperioder. Notera att MA200 i dagsdiagrammen är 200 dagars medelvärde, medan MA200 i veckodiagrammen är 200 veckors glidande medelvärde.

EWT Investing använder följande glidande medelvärden och färger för respektive glidande medelvärde: MA13 Svart Kurva, MA21 Röd Kurva, MA34 Mörkblå Kurva, MA55 Blå Kurva, MA89 Grön Kurva, MA200 Gul Kurva och MA233 Mörkgul kurva. Dessutom används det korta EMA6 Mörkgrön Kurva som kortsiktigt flytande stöd/motstånd.

De olika medelvärdena är signifikanta för olika tidshorisonter, vilket delvis framgår i fig. 01. EMA6, MA13, och MA21 är viktigast på kort sikt, MA34 och MA55 på medellång sikt, MA89 på medellång och lång sikt, och MA200 och MA233 på lång sikt. Exempelvis är MA21 och MA55 ofta stödnivåer för kortsiktiga och medellånga korrektioner samt motstånd vid upprekyler, medan MA89, MA200 och MA233 också ofta är stödnivåer, men tjänar bättre som trendindikatorer.

Vanliga glidande medelvärden MA utgör endast en derivering av den prisdatan som analyseras.

RSI - Relative Strength Index.

Fig. 02 - Negativ divergens mellan OMXS30 och RSI14.

Indikatorn Relative Strength Index introducerades 1978 av J. Welles Wilder, och förkortas och kallas för RSI.

Då man beräknar ortodox RSI använder man inte andra aktier och index i beräkningen. Det finns sådana varianter, men de används inte av EWT Investing, och är egentligen inte aktiespecifika indikatorer. Att använda sådana varianter för att konfirmera/diskonfirmera en Elliott Wave-räkning i en aktie är missvisande.

RSI har (enligt mig) två huvudsakliga användningsområden, de är: 1) Assistera Elliott Wave-analys genom att indikera styrkan i vågrörelser och 2) påvisa ett överköpt eller översålt läge.

Då RSI passerar 70 råder oftast ett överköpt läge. Då RSI passerar 30 råder oftast ett översålt läge. Man kan alltså använda RSI som köp och säljindikator. Detta kan dock bli ödesdigert om man inte har koll på det aktuella Elliott Wave-läget.

RSI är i mitt tycke effektivast då man använder det för att konfirmera/diskonfirmera en Elliott Wave-räkning. Negativ divergens kallas det då en aktie eller ett index fortsätter att stiga i pris, men RSI sjunker. Fig. 02 visar hur OMXS30 hade en stark RSI-topp under oktober 2006, som inte passerades i den stigande impulsen, trots att kurserna ökade med bortåt 11-12% efter RSI-toppen. Det kallas för negativ divergens och förebådar i princip alltid trendvändningar. Då man analyserar fallande impulser och korrektioner så ska man istället leta efter positiv divergens (egentligen en konvergens), alltså, att priset fortsätter att göra nya bottnar, men RSI gör inte nya bottnar. Det indikerar att säljtrycket har avtagit, och att den nya prisbotten inte längre backas upp. Om Elliott Wave-läget då indikerar att en hel korrektion (eller impuls) kan ha avslutats, så bör man agera i den riktningen.

När man använder RSI på det här sättet måste man komma ihåg att ställa in antalet perioder på rätt sätt, så att divergens uppstår för Elliott Waves på den tidshorisont som man analyserar. Exempelvis visar RSI 5 eller RSI 6 divergenser på mycket korta trender och reagerar fort, medan RSI 13-19 är bäst för medellånga trender. RSI-tal över 21 är bättre för medellånga och långsiktiga trender.

RSI utgör enligt mig två deriveringar av den råa prisdatan.

MACD - Moving Average Convergence/Divergence.

Fig. 03 - MACD på OMXS30.

Indikatorn MACD's namn är en förkortning av den engelska termen "Moving Average Convergence / Divergence". Översatt till svenska betyder det ungefär "Glidande Medelvärde Konvergens / Divergens".

Och det är precis vad indikatorn mäter. MACD bygger på att man ställer in två stycken medelvärden som man jämför mot varandra, ett snabbt och ett långsammare. Skillnaden mellan de här värdena visas som en kurva (röd i våra diagram). Därefter tar man ett genomsnitt på den första kurvan och visar det här som en annan kurva (blå i våra diagram). Köp- och säljsignaler uppstår då den röda och blåa kurvan korsar varandra. I våra diagram uppstår en köpsignal då den röda kurvan passerar ovanför den blåa kurvan, och säljsignal uppstår då den blåa kurvan passerar ovanför den röda kurvan. Dessutom visas ofta skillnaden mellan den röda kurvan och den blåa kurvan i ett histogram (de svarta staplarna) som är centrerat i mitten.

Man kan sedan göra trendlinjer på histogramdatan, och använda MACD som köp- och säljsignal, samt mäta divergens på ett liknande sätt som med RSI i exemplet ovanför.

Stochastic.

Fig. 04 - (Full) Stochastic på OMXS30.

Stochastic Oscillator, som indikatorn egentligen heter, utvecklades av George C. Lane under 1950-talet.

Indikatorn visar hur den aktuella kursen förhåller sig till den högsta och lägsta kursen under ett visst antal perioder, som man kan ställa in. Alltså visar Stochastic hur kursen är i en viss "trading range".

Om indikatorn konstant visar att stängning sker i närheten av den högsta kursen (högt i indikatorn) så visar det ett köptryck, och på samma sätt betyder bottenlägen i indikatorn att säljtrycket dominerar. Man kan även använda Stochastic på index, det är inga problem. Fig. 04 visar Stochastic på OMXS30.

Man kan använda Stochastic som en entry/exit-indikator genom att ställa in parametrarna så att de passar den tidshorisont man vill agera på. Den största nyttan jag har av Stochastic Oscillator är dock för att mäta divergenser, och bekräfta Elliott Wave-räkningar.

Bollinger Band.

Bollinger Band (BBands som jag förkortar dem) är en volatilitetsindikator som skapades av John Bollinger under 1980-talet. BBands tillhandahåller en relativ definition av vad som är ett högt respektive ett lågt pris.

BBands består av tre stycken kurvor som dras i relation till priset. Den mittersta kurvan är ett simpelt glidande medelvärde, oftast MA15 eller MA20. Därefter skapas det övre och nedre BBandet så här:

Övre Bollinger Bandet = Mellersta Bollinger Bandet + 2 * 15- eller 20-perioders standardavvikelse.
Lägre Bollinger Bandet = Mellersta Bollinger Bandet - 2 * 15- eller 20-perioders standardavvikelse.

Man kan sedan använda Bollinger Banden som stöd i exempelvis Elliott Wave-analyser och vid själva tradingen i sig. Exempelvis så passerar 5:e vågor ofta Bollinger Banden - både i stigande impulser och fallande impulser.

I våra grafer visas Bollinger Banden som de två tunna gråa kurvorna.

<<< Föregående sektion >>> | <<<Nästa sektion >>>

Följ EWT Investing på Twitter & Facebook:

Realtidsverifiering av hemsidans SSL-certifikat:
SSL Certificates

Disclaimer del #1: All information som tillhandahålls på denna hemsida eller på någon annan av EWT Investings internetdomäner och hemsidor utgör varken rådgivning eller rekommendationer utan har endast ett upplysande och utbildande syfte. Om någon information som EWT Investing tillhandahåller (i vilket sammanhang som helst) används som grund för ett investeringsbeslut, så sker det investeringsbeslutet och därpå följande handlingar på Läsarens (en person som besöker hemsidan/-orna) egen risk. Läsaren bör vara medveten om att handel med finansiella instrument alltid innebär ett risktagande. Ditt investeringskapital kan såväl öka som minska i värde och det finns inga som helst garantier för att du får tillbaka det investerade kapitalet. EWT Investing kan inte heller garantera eller ta ansvar för att någon information som vi tillhandahåller är korrekt - dock är vår ambition att ge er det absolut bästa vi kan prestera och att öka vår kapacitet och vår kunskap kontinuerligt.

Disclaimer del #2: För att få ta del av informationen på vå hemsidor så MÅSTE du även acceptera att personerna som publicerar information på EWT Investing:s olika hemsidor och andra informationskanaler såsom ALLA sociala medier och epostkommunikation, är aktiva traders, som kan tjäna pengar på att marknaderna rör sig på ett visst sätt och på att du som läsare agerar på ett visst sätt. Normalt sett handlar vi i linje med våra analyser, mer eller mindre, men på grund av att marknaderna ibland uppvisar tvära kast och att vi kan tvingas ändra uppfattning i all hast under handelsdagen, så kan det bli så att vi ibland handlar mot någonting vi tidigare har meddelat i någon form - detta är dock ingenting vi strävar efter att göra och vi analyserar därmed mycket sällan aktier eller andra finansiella instrument med låg omsättning och som kan svänga kraftigt hit och dit, för att i görligaste mån undvika den här typen av konflikterade situationer. Kolla ALLTID tid för publicering av ett visst inlägg om en viss marknad/finansiellt instrument för att se vår senast publicerade uppfattning, och ha ALLTID i åtanke att vi inte i realtid hinner eller kan telegrafera vad vi anser om en viss marknad eller ett visst finansiellt instrument som vi är aktiva i. Kom ihåg att på finansmarknaderna är det alltid alla mot alla, vare sig man har en fientlig eller vänlig disposition gentemot andra aktörer.

©2005-2018 EWT Investing