2. Candlesticks.

Bild 01. Candlesticks i upp- och nedgångar.

Senast uppdaterad: 2011-08-15, 10:08.

Inledning och historisk bakgrund till Candlesticks Charting.

Det som antagligen är världens första TA-system är den japanska charting-metoden candlesticks.

Världens första futures-marknad (terminer på svenska) var [the] Dojima Rice Exchange i Osaka i Japan, och den startade under sent 1600-tal. I början handlades faktiska lagerenheter av ris, men efter ett tag började man handla med lagerhuskvitton, eller "rice coupons", som de kallades. Alltså, handeln fungerade på samma sätt som idag, fast naturligtvis utan våra högteknologiska datorsystem.

Det var inte så konstigt att världens första TA-metod skulle uppstå i Japan. Japan var vid den tidpunkten ett militant samhälle, där samurajerna stod högst i klass. Man betraktade helt enkelt många fler livsprocesser utifrån ett strategiskt eller militärt perspektiv. Handeln med ris-futures var inget undantag. Man analyserade handeln som en den vore ett fältslag, och agerade för att besegra fienden - de andra investerarna. Handeln blev till slut mycket omfattande. I Osaka fanns det mer än 1300 rishandlare till slut, och den finansiella verksamheten blev grunden för Osakas välstånd.

En av de mest framgångsrika investerarna i Japan var Munehisa Homma. Familjen Homma var extremt rik och inflytelserik. Munehisa Homma höll koll på många olika cykler, såsom vädret, och han började analysera prisutvecklingen från den första rismarknadens början, för att lära sig mer om investerarnas psykologi. Det sägs om Munehisa Homma att han till slut var så duktig, så att han på rismarknaden i Edo (Tokyo idag) lyckades uppnå mer än 100 vinstaffärer i rad. Det är framför allt Munehisa Hommas tekniska metoder och skrifter som ligger till grund för dagens candlestick-metoder.

Du kan trycka på en del av bilderna i den här sektionen för att se större versioner.

Bar-chart kontra Candlestick-chart.

Låt oss titta på vad ett traditionellt västerländskt "bar chart" visar och hur det ser ut, och jämföra det med ett Candlestick-chart.

Bild 02. En serie handelsdagar i ett traditionellt västerländskt "bar chart".
Bild 03. Samma handelsdagar visas med Candlesticks.

Bild 02 visar ett bar chart. För att korrekt kunna tolka ett bar chart måste man förstå hur symbolerna markeras. Den vänstra tappen på varje stapel representerar dagens öppningskurs. Den högsta punkten representerar dagshögsta, och den lägsta punkten representerar daglägsta. Den högra tappen på varje stapel representerar dagens slutkurs. Precis som att vi västerlänningar läser från vänster till höger, så läser man ett bar chart från vänster till höger. Dagen börjar på vänster, och slutar på höger.

Bild 03 visar samma handelsdagar som bild 02, men som Candlesticks. Det första man måste veta är vad varje candlestick visar. En candlestick har en kropp - den tjocka biten - och kan ha en övre och en nedre skugga. Kroppen skapas genom att området mellan öppning och stängning fylls i, områden utanför kallas för skugga, och en candlestick kan ha en övre och en nedre skugga. Det andra man måste veta om för att begripa vad en Candlestick visar är vilken färgsättningen diagrammakaren använder. EWT Investing använder färgsättningen vit / svart. En vit candlestick innebär att dagen stängde högre än den öppnade. En svart candlestick innebär att dagen stängde lägre än den öppnade. Färgen på candlesticken anger däremot inte att dagen antingen gick plus eller minus, färgen anger endast förhållandet mellan öppning och stängning. Det är en mycket viktig punkt att komma ihåg då man börjar titta på candlesticks.

Vad visar en candlestick egentligen?

Japanerna uppfann ett enastående instrument i att illustrera prisutvecklingen med candlesticks. Istället för ett 2-dimensionellt bar chart som inte är så tydligt, så framträder prisutvecklingen på ett mycket mer lättöverskådligt och analyserbart sätt med candlesticks, nästan 3-dimensionellt.

Och det som candlesticks visar är hur psykologin var under dagen. Det är just den här aspekten - att psykologin under handelsdagen visas så tydligt - som gör att candlesticks är ett ovärderligt sätt att illustrera och analysera prisutvecklingen. Det här resonemanget blir förhoppningsvis mer uppenbart i nästa sektion, som handlar om några av de enklaste, bästa och mest användbara candlestick-mönstren.

Några enkla och användbara candlestick-mönster.

I följande sektion ska vi diskutera några av de mest användbara candlestick-mönstren som finns. Det finns långt fler mönster än så här, men det finns en mycket bra bok skriven av Steve Nison som heter "Japanese Candlestick Charting Techniques" som beskriver de här mönstren, och jag vill inte avslöja hela hans bok, som är mycket läsvärd.

Alla mönster som jag beskriver här är så kallade "reversal patterns", vändningsmönster. Det är dock viktigt att komma ihåg att ett vändningsmönster inte innebär att en upptrend blir en nertrend, och vice versa. Den första implikationen av ett vändningsmönster är ett trendskifte, således kan en upptrend bli antingen sidledes eller neråt, en sidledes trend kan bli uppåt eller neråt och en nertrend kan bli en upptrend eller en sidledes trend. Hur ska man veta vart det vänder? Det är inte alltid så lätt, och det är därför som EWT Investing använder flera tekniska analyssystem och indikatorer för att öka träffsäkerheten. Alltså, om en hammare (se nedan) uppstår i ett läge där samtliga andra signaler anger fortsatt nedgång, så bör man vänta på konfirmation av signalen.

Hammare och hanging man.

Första formationen är hammaren eller hanging man. Definitionen av en hammare/hanging man är likadan.

Bild 04. Två hammare förebådar uppgången.
Bild 05. Hanging man förebådar trendvändningen.

En hammare utgörs av en candlestick som har ett huvud, ingen eller en liten övre skugga, och skuggan är minst två gånger så lång som kroppen. Färgen på candlesticken spelar ingen roll, en hammare kan vara vit eller svart, och en hanging man kan vara vit eller svart. Det som avgör om en candlestick är en hammare eller en hanging man är var i trenden den inträffar. En hammare uppstår i slutet på en nertrend eller en sidledes trend, och en hanging man uppstår i slutet av en upptrend eller en sidledes trend. För att kunna bekräfta att en hammare eller en hanging man ger en korrekt signal, så måste man ofta vänta en eller två tidsenheter för att få en konfirmation. Bild 05 visar tydligt att hanging man-signalen förebådar raset, men först kräver en konfirmation i form av en bearish engulfing, som är en kraftig säljsignal.

I mitt tycke så är hammaren en starkare vändningssignal än en hanging man. Varför? Jo, för att hammaren visar att nära botten så trycktes kursen ner starkt, men mot slutet av handelsdagen (eller -tidsenheten) så trycktes kursen upp och stängningen var nära öppningen. Detta tyder alltså på att björnarna (bear market är en fallande marknad) inte klarade av att hålla sitt territorium och tjurarna (bull market är en stigande marknad) tog över och pressade tillbaka kursen till närheten av öppningen. Eftersom samma sak sker i en hanging man så är den inte så negativ, kursen trycktes ju trots allt upp igen. Men - likväl så sattes ju en relativt sett väldigt låg botten under dagen, vilket är ett illavarslande tecken för upptrenden.

Inverted hammer och shooting star.

Så kallade inverterade hammare (inverted hammer) och stjärnfall (shooting star) är också reversal patterns.

Bild 06. En Shooting Star, en inverterad hammare och en utebliven konfirmation.

Inverterade hammare och stjärnfall är helt enkelt upp-och-ner-vända hammare och hanging men. Precis som med hammare och hanging man så ser båda två likadana ut, det enda som skiljer dem åt är återigen var de inträffar, om de inträffar i en upptrend så är de shooting stars, och om de inträffar i en nertrend så är de inverterade hammare. Precis som med hammare/hanging men så spelar färgen en minimal roll, det viktiga är trendläget där formationen uppstår.

Inverterade hammare är i mitt tycke inte lika starka signaler om uppgång, som stjärnfall är signaler om nedgång. Varför? Jo, en inverterad hammare indikerar ju att de nya höga områdena inte kunde hållas, och att kursen pressades ned och stängningen blev nära öppningen. Likväl sattes en ny högsta punkt. Emedan en hanging man är en svagare signal om nertrend så är en shooting star en kraftigare signal. Varför? Jo, under en stjärnfallsdag så sätts ju höga nivåer som sedan inte kan hållas av tjurarna, och björnarna tar över och ser till att stängningen sker i närheten av öppningen.

Stars och Doji Stars.

Bild 07. Två stjärnor förebådar sidledes trend.
Bild 08. Doji Star indikerar trendändring efter en tids nertrend.

Stars - stjärnor - och doji, eller doji stjärnor är signaler som indikerar att marknaden har tappat sin riktning, om än kanske bara temporärt. Stjärnor kännetecknas av att de har en liten kropp, det vill säga, avståndet mellan öppningen och stängningen är litet.

En doji star är en stjärna som har en obefintlig kropp, eller en mycket liten sådan - det vill säga öppningen och stängningen ägde rum på samma nivåer. En doji är en betydligt potentare signal om ändring av den rådande trenden, eller svaghet i den rådande trenden. Doji är mycket viktigare än vanliga stjärnor, och när doji ingår i formationer så är formationen extra prediktiv.

En "vanlig" stjärna med väldigt långa och nästan likvärdiga skuggor kallas för "rickshaw man", och en sådan stjärna indikerar ännu större marknadsambivalens.

Dragonfly Doji och Gravestone Doji.

Bild 09. En Dragonfly Doji, som dessutom är del av en Morning Star (se nedan).
Bild 10. En Gravestone Doji förebådar ett kortsiktigt kraftigt ras på -8% från signalen.

En dragonfly doji är en doji som öppnar och stänger på dagshögsta (se bild 09). En dragonfly doji är en mycket bra vändningsssignal då en fallande trend har pågått ett tag. Psykologin under en dragonfly-dag är att säljtrycket har varit konstant sedan öppningen och pressat priserna långt ner, men att tjurarna sedan vaknar till liv och pressar tillbaka priserna till dagens öppning. En oförändrad dag med mycket viktiga implikationer alltså. I bild 09 korsas dessutom MA200 av det kraftiga säljtrycket, men tjurarna lyckas pressa priset över MA200 igen, och faran är över, åtminstone temporärt. Dragonfly doji förekommer vid toppar också, och är då en varning om att säljtrycket tilltar, även om tjurarna till slut lyckas fixa en oavgjord dag.

Bild 10 visar en gravestone doji. En gravestone doji indikerar framför allt toppar, men kan även finnas vid bottnar. För att bedöma vad gravstenen visar tittar man på om det har pågått en upptrend ett tag eller inte, om en upptrend har pågått ett tag är sannolikheten större för att gravstenen visar att slutet är nära. Vad händer under en gravestone-dag? Först pressas priset starkt upp, men björnen vaknar till liv och trycker ner priset tillbaka till öppningskursen, och dagen slutar oförändrad, men med ett säljtryck mot slutet. Precis som att dragonfly doji kan förekomma vid toppar, så kan en gravestone doji förekomma vid en botten. Anledningen till att den ibland indikerar en botten står att finna i vad dagen innebär. Efter att ha öppnat så lyckas tjurarna trycka på starkt, och även fast björnarna kommer fram ur idet och river ner kursen igen, så lyckas de inte trycka kursen under öppningsnivån, vilket indikerar att de kanske går i ide snart (Se Bull och Bear Market i Ordlistan).

Morning Stars och Evening Stars.

Bild 11. Ett nästan perfekt Morning Star-mönster varnar om trendvändningen.
Bild 12. En Evening Star-formation stoppar upptrenden och skickar marknaden sidledes.

En "morning star" uppstår på så sätt som bild 11 visar: en lång fallande candlestick följs av en liten stjärna, som helst ska gapa iväg från den fallande candlesticken. Det visas i bild 11. Om formationen är perfekt så gapar även den stigande candlesticken efter stjärnan iväg, men det gör den inte i bild 11. Den observanta betraktaren noterar också att stjärnan är att betrakta som en inverterad hammare, således är formationen extra viktig att ta hänsyn till. En morning star stoppar en fallande trend, och vänder marknaden uppåt eller till en sidledes trend.

En "evening star"-formation är helt enkelt en omvänd "morning star", dvs. en evening star stoppar en stigande trend och skickar marknaden neråt eller åt sida. Som bild 12 visar så består den sidledes trenden av upp- och nedgångar i ett lateralt band, vilket nästan alltid är fallet. Sidledes trend innebär alltså inte oförändrade kurser. Evening star-formationen i bild 12 är i princip perfekt, den har ett (visserligen minimalt) gap mellan den första, långa candlesticken och stjärnan, och ett gap mellan stjärnan och den fallande, svarta candlesticken.

Engulfing Pattern.

Bild 13. Bearish Engulfing Pattern - den vita candlesticken täcks av den efterföljande svarta.
Bild 14. Bullish Engulfing Pattern - den svarta candlesticken täcks av den efterföljande vita.

"Engulfing patterns" är mycket enkla. Ett "engulfing pattern" uppstår helt enkelt när dagen efter en vit candlestick blir en svart candlestick som är längre än kroppen på den vita candlesticken.

"Engulfing patterns" indikerar ofta att trenden vänder. Hur då? I bild 13 är öppningspriset över den föregående stängningen, och i början är tjurarna nöjda. Men björnarna vinner ett grepp, och lyckas pressa ned kursen under öppningskursen för den positiva gårdagen. I bild 14 tappar björnarna greppet, och efter en låg öppning och en lägre botten, så tar tjurarna tag i situationen och lyckas passera öppningen för den negativa gårdagen. I bild 14 visas dessutom ett rejält gap som uppstår. Som båda bilderna - och särskilt bild 14 - demonstrerar så kan "engulfing patterns" stundtals indikerar kraftiga trendvändningar.

Som alltid måste man dock vänta på en viss mängd av konfirmation, eller andra tekniska system och indikatorer innan man agerar, annars är risken stor att man hamnar fel.

Dark Cloud Cover & Piercing Pattern.

Det negativa mönstret "Dark cloud cover" och det positiva mönstret "piercing pattern" är ytterligare två formationer som påvisar ändring av trenden. Jag väljer att inte visa dem här, eftersom de inte är lika viktiga som övriga formationer, men jag markerar stundtals ut dem i analyserna. Förenklat kan man säga att ett "dark cloud cover" är en svagare version av ett "bearish engulfing pattern" och att ett "piercing pattern" är en svagare version av ett "bullish engulfing pattern"

In Neck.

"In neck" är också ett vändningsmönster, men är inte lika signifikant som övriga mönster. Observera att "in neck"-mönster kan uppstå både i slutet av positiv trend, sidledes trend eller negativ trend. Jag markerar stundtals ut "in neck"-mönster i analyserna. Förenklat kan man säga att "in neck"-mönster, vare sig uppåt eller neråt, är försvagade versioner av "dark cloud covers" eller "piercing patterns", som i sin tur är försvagade "engulfing patterns".

<<< Föregående sektion >>> | <<< Nästa sektion >>>

Följ EWT Investing på Twitter & Facebook:

Realtidsverifiering av hemsidans SSL-certifikat:
SSL Certificates

Disclaimer: All information som tillhandahålls på denna hemsida eller på någon annan av EWT Investings internetdomäner och hemsidor utgör varken rådgivning eller rekommendationer utan har endast ett upplysande och utbildande syfte. Om någon information som EWT Investing tillhandahåller (i vilket sammanhang som helst) används som grund för ett investeringsbeslut, så sker det investeringsbeslutet och därpå följande handlingar på Läsarens (en person som besöker hemsidan/-orna) egen risk. Läsaren bör vara medveten om att handel med finansiella instrument alltid innebär ett risktagande. Ditt investeringskapital kan såväl öka som minska i värde och det finns inga som helst garantier för att du får tillbaka det investerade kapitalet. EWT Investing kan inte heller garantera eller ta ansvar för att någon information som vi tillhandahåller är korrekt - dock är vår ambition att ge er det absolut bästa vi kan prestera och att öka vår kapacitet och vår kunskap kontinuerligt.

©2005-2017 EWT Investing