Tekniska analyser med Elliott Wave Theory på de globala finansmarknaderna

0. Introduktion till Teknisk Analys.

Senast uppdaterad: 2017-06-24, 13:17.

Vad styr priset på ett finansiellt instrument?

Priset på ett finansiellt instrument sätts av vilka affärer som sker där köpare och säljare möts och enas om en affär. Majoriteten av köpararna och majoritetn av säljarna kan som kollektiv ha radikalt olika uppfattningar om vilket pris som ska råda, och det är när enskilda aktörer från respektive grupp som möts i mitten av spreaden (differensen mellan köp- och säljsidans grupperingar) som en affär sker.

Det kan vara meningsfullt att betrakta 4 olika huvudkategorier av analysprocesser som ligger till grund för att en köpare eller säljare ska agera på något sätt:

  1. Fundamental analys.
  2. Teknisk analys.
  3. Reflexivt agerande.
  4. Blandningar mellan två eller tre av de ovanstående metoderna, vilket är det vanligaste.

1. Fundamental analys.
Fundamental analys innebär att man analyserar företagets verksamhet, olika slags nyckeltal, företagets kapitalstruktur, dess förmåga att generera vinster och dess utvecklingsmöjligheter.

2. Teknisk analys.
Teknisk analys innebär att man analyserar tidigare prisutveckling, med hänsyn till mönster man tror sig kunna finna i prisutvecklingen, samt matematiska indikatorer applicerade på priset, samt andra matematiska system som tar hänsyn till prisutvecklingen. Att göra beräkningar som involverar fundamentala nyckeltal kan ibland klassificeras som teknisk analys, om även kursutvecklingen är med i beräkningen.

3. Reflexivt motiverade affärer.
Reflexivitet är en term som beskriver fenomenet att marknaden både skapar sina trender, och reagerar på dem. Alltså, rörelser åt endera hållet tenderar att förstärka sig själva så att den "fundamentalt motiverade" rörelsen förlängs av en emotionell del som frikopplas från vad man kan argumenterar för är "fair value" enligt fundamentala faktorer. Det här fenomenet är anledningen till att fundamental analys inte fungerar väl på kortare sikt, och ligger bakom avslutningen på impulsiva 3:e-vågor (se avsnittet om Elliott Wave Theory i nästa kapitel för mer information om 3:e-vågor), då stora aktörer som har deltagit i huvuddelen av en viss rörelse börjar lätta på sina positioner och tvivla på trendens kvarvarande sträcka.

Emotionellt motiverade affärer från amatörmässiga aktörer (inget sagt om aktörernas storlek, varje år förintas stora aktörer på grund av felaktiga affärer, samtidigt som många privata handlare kan vara mycket professionella) som köper högt och säljer lågt, och vars analysprocess kan beskrivas som "gambling" / lotteri / kaos, räknas in i den här kategorin.

4. Blandningar mellan två eller tre av de ovanstående faktorerna, vilket är det vanligaste.
Få affärer och beslut på börsen är helt och hållet fria från komponent 3, och de flesta traders och långsiktigare investerare opererar nästan alltid med komponent 1 och/eller 2 och komponent 3, som är svår att fly undan. Så det mest korrekta är egentligen att alla handelsbeslut tagna av människor ligger i den här kategorin.

Man kan argumentera för att datorprogramsdriven handel (börsrobotar), som är väldigt vanlig idag, inte ligger i den här kategorin, utan snarare är ett amalgam av kategori 1 och 2. Men det är människor som programmerar börsrobotarna, och som övervakar dem, och bestämmer om de ska vara aktiva eller inte. Därtill är det människor som reagerar på börsrobotarnas resultat och hur de ändras över tiden, och som tar beslut kring huruvida börsrobotens program ska ändras, när de ska vara aktiva, eller om de ska tas ur bruk helt och hållet. Så ur ett större perspektiv är vårt påstående att även handel med börsrobotar ligger här i kategori 4.

Med Teknisk Analys analyserar man alla handelsbeslut.

Med teknisk analys analyserar man alla aktiva marknadsaktörers samlade handlingar, så som de framträder i priset av ett finansiellt instrument - detta eftersom att teknisk analys använder prisdatan för ett visst finansiellt instrument, vilken ju utgör en sammanfattning av alla handelsbeslut som har tagits med alla typer av analysprocesser (fundamenta, teknisk analys, reflexivitet (kaosartat panikbeteende)).

Varför rör sig finansiella instrument överhuvudtaget?

Varför rör sig finansiella instrument upp och ner i olika faser, istället för att bara nå en viss nivå, och sedan justeras endast vid nyheter och delårsrapporter där ny fundamenta kommer i dagen? Därför att när massan av marknadsaktörer börjar justera priset mot dess rätta nivå, så startas också en emotionell överreaktion, som påverkar alla i marknaden aktiva aktörers uppfattning om vad som är korrekt. Denna reflexiva komponent tillsammans med en strid ström av uppdateringar kring fundamenta, driver finansmarknaderna.

Man kan alltså säga att priset för ett finansiellt instrument oscillerar kring en attraktor* som i sig rörlig, på grund av att dess värde beror på den fundamentala bilden (som ju ändras hela tiden). Denna kontinuerliga förflyttning av attraktorns värde plus överreaktioner, skapar handelsflöden. Och med teknisk analys analyserar man alltså massans kontinuerliga justerande av priset för ett finansiellt instrument, i strävan att nå attraktorn. Beväpnad med olika typer av tekniska signaler och observationer, och sannolikheter kan man sedan dra sina slutsatser om när en trend har nått och passerat sitt attraktorvärde och därför kommer att tappa kraft.

* = Attraktor är en term från naturvetenskapen, och symboliserar slutvärdet för ett antal parametrar. Exempelvis, om man häller en viss mängd HCl (saltsyra) över en träbit så är attraktorvärdet den slutliga produkten, som man kan beräkna fram i förväg om man i detalj känner till de ingående komponenterna. Sen är det bara att hälla på syran och titta på reaktionen från säkert avstånd. :-)

Är Teknisk Analys rättvisande?

Är Teknisk Analys mer rättvisande än andra former av analys? Svaret är att det beror på utövaren, och vad denne får för resultat. Man kan göra både bra teknisk analys och dålig teknisk analys, precis som med andra analysprocesser, inklusive fundamental analys. Vår verksamhet och den här guiden har ingenting att göra med att försöka övertyga läsaren om någonting, vare sig vår marknadsuppfattning vid ett givet tillfälle, eller våra metoders validitet. Det spelar ingen roll för oss vad läsaren tror eller tycker om våra metoder eller andras metoder. Det enda vi är intresserade av är handeln på finansmarknaderna och vad vi kan tillhandahålla för analyser. Den här guiden är till för att hjälpa våra intresserade läsare att lite bättre förstå vad vi håller på med (även om vi inte avslöjar allt i detalj).

<<< Nästa sektion >>>
Följ EWT Investing på Twitter & Facebook:

Realtidsverifiering av hemsidans SSL-certifikat:
SSL Certificates

Disclaimer del #1: All information som tillhandahålls på denna hemsida eller på någon annan av EWT Investings internetdomäner och hemsidor utgör varken rådgivning eller rekommendationer utan har endast ett upplysande och utbildande syfte. Om någon information som EWT Investing tillhandahåller (i vilket sammanhang som helst) används som grund för ett investeringsbeslut, så sker det investeringsbeslutet och därpå följande handlingar på Läsarens (en person som besöker hemsidan/-orna) egen risk. Läsaren bör vara medveten om att handel med finansiella instrument alltid innebär ett risktagande. Ditt investeringskapital kan såväl öka som minska i värde och det finns inga som helst garantier för att du får tillbaka det investerade kapitalet. EWT Investing kan inte heller garantera eller ta ansvar för att någon information som vi tillhandahåller är korrekt - dock är vår ambition att ge er det absolut bästa vi kan prestera och att öka vår kapacitet och vår kunskap kontinuerligt.

Disclaimer del #2: För att få ta del av informationen på vå hemsidor så MÅSTE du även acceptera att personerna som publicerar information på EWT Investing:s olika hemsidor och andra informationskanaler såsom ALLA sociala medier och epostkommunikation, är aktiva traders, som kan tjäna pengar på att marknaderna rör sig på ett visst sätt och på att du som läsare agerar på ett visst sätt. Normalt sett handlar vi i linje med våra analyser, mer eller mindre, men på grund av att marknaderna ibland uppvisar tvära kast och att vi kan tvingas ändra uppfattning i all hast under handelsdagen, så kan det bli så att vi ibland handlar mot någonting vi tidigare har meddelat i någon form - detta är dock ingenting vi strävar efter att göra och vi analyserar därmed mycket sällan aktier eller andra finansiella instrument med låg omsättning och som kan svänga kraftigt hit och dit, för att i görligaste mån undvika den här typen av konflikterade situationer. Kolla ALLTID tid för publicering av ett visst inlägg om en viss marknad/finansiellt instrument för att se vår senast publicerade uppfattning, och ha ALLTID i åtanke att vi inte i realtid hinner eller kan telegrafera vad vi anser om en viss marknad eller ett visst finansiellt instrument som vi är aktiva i. Kom ihåg att på finansmarknaderna är det alltid alla mot alla, vare sig man har en fientlig eller vänlig disposition gentemot andra aktörer.

©2005-2018 EWT Investing